Legalizacija objekta

Legalizacija objekta podrazumijeva ishođenje odgovarajućeg akta(Rješenje o izvedenom stanju) kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.

U postupku legalizacije bespravno sagrađenih zgrada primjenjuje se novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), koji je stupio na snagu 4.8.2012 godine.

Naša tvrtka je u mogućnosti ponuditi Vam kvalitetnu uslugu izrade sve potrebne dokumentacije za legalizaciju objekta, uz povoljne cijene i brze rokove izvršenja usluge.

 

Najvažnije iz novog Zakona o legalizaciji:

Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. lipnja 2013. i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.

Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.

Kategorizacija nezakonito izgrađenih zgrada prema propisanom postupku legalizacije

Zahtjevna zgrada

 • Zgrada čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2,
 • Zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti, čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m2
 • Zgrada javne namjene* bez obzira na njezinu površinu.

Potrebna dokumentacija:

 • geodetska snimka izvedenog stanja, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
 • arhitektonska snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
 • izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.
 • Kod javne namjene*: Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu podnositelj zahtjeva, prilaže izjavu ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju i bitni zahtjev zaštite od požara prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

* Zgrada javne namjene je zgrada namijenjena: obavljanju poslova, odnosno djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija, međunarodnih institucija, gospodarskih, strukovnih i građanskih komora i drugih udruga, vjerskih zajednica, putnicima u javnom prometu te korisnicima poštanskih i elektroničkih komunikacijskih usluga.

Manje zahtjevna zgrada

 • Zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2
 • Zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti, čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m2

Potrebna dokumentacija:

 • geodetska snimka izvedenog stanja odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
 • snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade

Jednostavna zgrada

 • Zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m2
 • Zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2

Potrebna dokumentacija:

 • geodetska snimka izvedenog stanja odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
 • snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade


Pomoćna zgrada

 • Nezakonito izgrađena pomoćna zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2

Potrebna dokumentacija:

 • kopije katastarskog plana
 • akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.

TROŠKOVI LEGALIZACIJE

 • izrada potrebne dokumentacije za legalizaciju objekta (naša usluga)
 • komunalni doprinos (obračun po m3 dijela zgrade koji se legalizira; visina naknade ovisi o odluci jedinice lokalne samouprave; radi ažurnosti podatka najbolje kontaktirati nadležni ured)
 • vodni doprinos (http://www.voda.hr/Default.aspx?sec=582)
 • naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
 • upravne pristojbe (70 kn biljega uz zahtjev pri predaji elaborata)

Zašto legaliziriati preko nas?

Pronip d.o.o. je projektni ured koji Vam nudi izuzetno povoljne cijene kod pripreme dokumentacije.U nemogućnosti vas zaprimiti imamo ovlaštene urede koji će vas odmah uzeti u postupak. Vjerujemo da su naše cijene među najpovoljnijim u RH! Kao i u svakom drugom poslu vjerovatno ćete na tržištu naći nekog s nižom cijenom.
Naša cijena je u odnosu na kvalitetu usluge u najnižem mogućem segmentu. Izračunavamo kompletnu cijenu legalizacije, savjetujemo Vas kako smanjiti cijenu davanja, itd. Vjerujemo da Vam nitko s nižom cijenom tu uslugu ne može pružiti.

Korisni linkovi