Legalizacija objekta

Što je to nezakonito izgrađena zgrada?

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine.

Što je to legalizacija (ozakonjenje) objekta?

Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno izgrađeni objekt ili njegov dio legalizira, odnosno dobiva riješenje o zadržavanju nelegalno izgrađenog objekta.

Zašto je potrebno ozakoniti objekt?

Najčešće je legalizacija potrebna zbog nemogućnosti dobivanja kredita zbog zabilježbe u zemljišnoknjižnom izvadku da za građevinu nije priložena građevna i uporabna dozvola.

Ukoliko objekt nije legaliziran neće se moći provesti etažiranje, podjela imovine, rekonstrukcija i nadogradnja.

Kako legalizirati objekt?

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjev za legaliziranje građevine podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.

Što je sve potrebno za legaliziranje objekta?

Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:

 • geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,
 • tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt,
 • dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,
 • uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. za nezakonito izgrađene zgrade iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. i članka 17. stavka 4. ovoga Zakona,
 • dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja).

Do kada mogu legalizirati nezakonito izgrađenu građevinu?

Zahtjev za legalizaciju se podnosi najkasnije do 31. prosinca 2012. i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.

Koji objekti se neće moći legalizirati?

Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na nezakonito izgrađenu zgradu, koja se nalazi na slijedećim područjima:

 • površine izvan građevinskog područja u zaštićenom obalnom području mora u pojasu do 70 m, osim za nezakonito izgrađene zgrade isključivo stambene namjene i zgrade poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva, za koje podnositelji zahtjeva mogu dokazati da su ih stalno koristili za tu svrhu prije 21. lipnja 2011.,
 • površine izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode i regionalnom parku, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tradicijske naseobine,
 • planirani ili istraženi koridori i površine prometnih, elektroničkih komunikacijskih, energetskih i vodnih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku te jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave,
 • površine javne i društvene namjene unutar građevinskih područja naselja za sadržaje upravnih, socijalnih, zdravstvenih, predškolskih, obrazovnih (osnovno, srednjoškolsko, visoko obrazovanje), kulturnih i vjerskih funkcija, osim za nezakonito izgrađene zgrade na tim površinama i u skladu s tom namjenom,
 • izdvojeno građevinsko područje izvan naselja koje je prostornim planom predviđeno za gospodarsku namjenu (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tog područja i u skladu s tom namjenom,
 • poljoprivredno zemljište kategorije osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) zemljište, osim za nezakonito izgrađene zgrade poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva, za koje podnositelji zahtjeva mogu dokazati da su ih stalno koristili za tu svrhu prije 21. lipnja 2011

Posljedice nelegaliziranja zgrada

Nakon 31.12.2012. godine nezakonito izgrađena zgrada, odnosno zemljište na kojem je ista izgrađena, neće se moći otuđiti dok se takva zgrada ne ukloni.
Kupoprodajni ugovor sklopljen protivno ovoj odredbi neće proizvoditi nikakve pravne učinke, i neće se moći moći provesti u zemljišnim knjigama niti u drugim javnim evidencijama.
Građevinska inspekcija će nastaviti voditi inspekcijske postupke za uklanjanje svih nezakonito izgrađenih zgrada.
Nezakonito izgrađena zgrada ne može se priključiti na komunalnu infrastrukturu: elektroenergetsku mrežu, vodovod, kanalizaciju i dr.
Nezakonito izgrađena zgrada ne može se dati u najam.
U nezakonito izgrađenoj zgradi ne može se obavljati gospodarska djelatnost
Izvor: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_90_1922.html (Članak 22 i 23)

Kako legalizirati objekt?

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjev za legaliziranje građevine podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. i po proteku toga roka ne može se više podnijeti (po važećem zakonu).

Zakon u NN

Tekst Zakona možete vidjeti na slijedećem linku, pri čemu s lijeve strane treba odabrati godinu 2011, te broj 90:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_90_1922.html

Koliko će me koštati legalizacija?

Ukupna cijena se sastoji od slijedećih troškova:

PRIPREMA DOKUMENTACIJE

 • geodetski elaborat
 • dokaz mehaničke stabilnosti
 • arhitektonski projekt

DAVANJA

 • komunalni doprinos
 • vodni doprinos
 • naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (kazna)
 • upravne pristojbe

Što treba očekivati od nove Vlade, odnosno promjene zakona?

Ministar Vrdoljak dana 13.01.2012 izjavio je:

Imamo zračne snimke. Sve što se gradi nakon 21.06.2011. neće biti legalizirano

Najavili ste da će jedan od prvih poteza biti izmjene Zakona o legalizaciji bespravne gradnje. U kojoj je fazi prijedlog izmjena i kada ćemo dobiti novi zakon?
Krenuli smo u izradu izmjena. Očekujem da ćemo ga prije ljeta sigurno uputiti u Sabor.

Sve mora biti pravedno
Biste li onda preporučili građanima da podnose zahtjeve za legalizaciju ili da pričekaju izmjene zakona?
Zahtjevi se svakako mogu podnositi jer će se izmjena odnositi na pojednostavljenje i ubrzanje cijelog postupka legalizacije.

A hoće li po novom biti skuplje ili jeftinije za građane?
Pojednostavit ćemo obračun naknade za legalizaciju. Građani koji su ušli u završnu fazu realizacije neka postupak završe do kraja, a ostali koji su tek  početnoj fazi, a takvih je najviše, neka pričekaju izmjene kojima će cijeli postupak biti ubrzan.

Da, jedan od njih je i čovjek kojeg je legalizacija nekakve šupe stajala 30 tisuća kuna. Hoćete li izmjenama zakona smanjiti i naknade koje se moraju platiti?
Želim da sve bude pravedno. To znači da oni koji su danas legalizaciju proveli po jednoj tarifi ne smiju biti zakinuti jer su poštovali zakon.

Znači, naknade ostaju iste?
Sve naknade će se obračunati po postojećim tarifama. Jedino ćemo izmjenama Zakona propisati da uvjet financiranja nije uvjet legalizacije. To je važno za one građane koji nemaju novac za legalizaciju. Oni će dobiti papire da im je građevina legalna, a država će naći modele kako da dođu do novca kojim će platiti naknadu za legalizaciju. Jedan od modela je da im država osigura kredite, a zauzvrat se uknjiži na tu nekretninu dok ne bude otplaćen.

A što s onima koji za godinu, dvije počnu bespravno graditi jer računaju da će im država opet za pet godina omogućiti legalizaciju?
To tako više neće moći. Jednom smo omogućili da se sve legalizira i toga više neće biti. Više nećemo dopustiti da netko sagradi objekt do kraja. Sprečavat ćemo bespravnu gradnju u početku.

A što ćete s onima kojima je država omogućila da legaliziraju objekte, a oni to ne iskoriste?
U tom slučaju moramo naći model – batine. Kakav će biti, tek ćemo ga definirati. Država mora naći način kako ih prisiliti na legalizaciju, odnosno definirati njihove financijske obveze prema državi i tražiti da ih podmire. Ako to ne učine, onda ćemo ići s ovrhom na primjerice plaću, na blokadu imovine ili, kao krajnju mjeru, na prodaju te nekretnine od čije će se prodaje država namiriti.

Vrdoljak najavljuje i kategorizaciju objekata za legalizaciju jer ‘ne može se u isti koš trpati poljoprivredne objekte i apartmane na moru’. Iako nije želio otkriti na koji način će to regulirati, po svemu sudeći ‘ozakonjivanje’ kuće ili apartmana na moru moglo bi stajati znatno više od do sada utvrđenih cijena.

Naša preporuka: ukoliko se odlučite za legalizaciju, angažirajte nas na vrijeme kako bi Vam pripremili svu potrebnu dokumentaciju.  Jedino s pripremljenom dokumentacijom možete prije pravomoćnosti novog zakona odlučiti po kojem zakonu ćete predati dokumentaciju.

Ministar Vrdoljak za Večernji list 14.1.2011: Tko ne legalizira na vrijeme ostat će bez svoje kuće

Aktualne novosti

Novom uredbom o visini vodnoga doprinosa troškovi Vodnog doprinosa se smanjuju za 50 % .

(Narodne Novine br. 19/2012 Uredba o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa).

Zašto legaliziriati preko nas?

Pronip d.o.o. je projektni ured koji Vam nudi izuzetno povoljne cijene kod pripreme dokumentacije. Vjerujemo da su naše cijene među najpovoljnijim u RH! Kao i u svakom drugom poslu vjerovatno ćete na tržištu naći nekog s nižom cijenom.
Naša cijena je u odnosu na kvalitetu usluge u najnižem mogućem segmentu. Izračunavamo kompletnu cijenu legalizacije, savjetujemo Vas kako smanjiti cijenu davanja, itd. Vjerujemo da Vam nitko s nižom cijenom tu uslugu ne može pružiti.